ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามโครงการ (มหาชนแห่งความปลอดภัย) : 50340000-7119

สำนักงานเขตประเวศ : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายโยธา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

เขตประเวศมีลักษณะผสมผสานระหว่างเขตชั้นในและเขตชั้นนอก มีพื้นที่ ๕๒.๔๙ ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยประมาณ ๓๐ % และที่ว่างประมาณ ๗๐ % ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้พื้นที่เขตประเวศเป็นชุมชนชานเมือง รองรับสนามบินสุวรรณภูมิ และโดยที่เขตประเวศ ถือได้ว่าเพิ่มจุดเชื่อมโยงการคมนาคมทางฝั่งกรุงเทพตะวันออกและอยู่ใกล้สนามบินสุวรณภูมิมีการขยายตัวในแต่ละด้านไม่ว่าเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านที่อยู่อาศัย ฯลฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่เพียงพอกับความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน สำนักงานเขตประเวศโดยฝ่ายโยธา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อให้ทุกพื้นที่ในความรับผิดชอบสว่างไสว เป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่

50340300/50340300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.เพื่อให้ความความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๒.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๓.เพื่อให้เขตประเวศเป็นเขตน่าอยู่ ปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

สำรวจและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ดวง และดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน ๒๐๐ ดวง โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และความสะดวกในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-01-03)

10.00

03/01/2566 : สำรวจและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ดวง และดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน ๒๐๐ ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ถนน ตรอก ซอยต่างๆ
:10%
เริ่มต้น :2022-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แจ้งการไฟฟ้าดำเนินการติดตั้ง/ซอมแซม
:30%
เริ่มต้น :2023-01-03 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-03 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอจัดสรรเงินงบประมาณในการติดตั้งไฟฟ้า/งานซ่อมแซมเบิกทุกเดือน
:60%
เริ่มต้น :2023-01-03 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-03 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-7119

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-7119

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-926

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **