ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50360000-7060

สำนักงานเขตจอมทอง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ลานกีฬากรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นตามการดำเนินกิจกรรมกีฬาเพื่อคนทั้งมวล (Sport For All) โดยต้องการสร้างรากฐานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคน ทำให้คนกรุงเทพมีร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีคุณธรรม โดยมุ่งหมายและยกระดับการพัฒนาการกีฬาให้สอดคล้องสัมพันธ์กับความต้องการของบุคคล ชุมชน ด้วยการจัดสรรพื้นที่ว่างเปล่าที่มิได้ใช้ประโยชน์นำมาเป็นลานกีฬา จึงได้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างพลานามัยทั้งด้านการร่างกายและจิตใจ ลดความตึงเครียดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เป็นสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมรวมกลุ่ม อีกทั้งสร้างการมีส่วนร่วมดูแล และรับผิดชอบร่วมกันในชุมชน และยังเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม อีกทางหนึ่งด้วย เพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครทุกเพศทุกวัยมีความเท่าเทียมกันทางการกีฬา สามารถเล่นกีฬาได้อย่างปลอดภัย ประหยัดและสะดวกใกล้ที่พักอาศัย และตอบสนองต่อนโยบายของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

50361000/50361000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 เยาวชนและประชาชนจะมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 9.2 เยาวชนและประชาชนมีการรวมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมการกีฬาเป็นสื่อ 9.3 เยาวชนและประชาชนมีความสามารถด้านกีฬา และมีโอกาสแสดงความสามารถด้านกีฬาอย่างเต็มที่ 9.4 เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดการมั่วสุมทางอบายมุข สิ่งเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 7 คน เพื่อดูแลลานกีฬาในพื้นที่เขตจอมทอง จำนวน 19 แห่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมสโมสรกีฬาและลานกีฬา โดยจัดการแข่งขันแบดมินตันประเภทคู่ จำนวน 8 รุ่น 3. เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถด้านการกีฬา มาพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-15)

100.00

15/09/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน /ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา จำนวน 19 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-03)

95.00

03/09/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-20)

90.00

20/08/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-02)

85.00

02/07/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-22)

80.00

22/06/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-24)

70.00

24/05/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬา ตั้งแต่เดือน มกราคม-มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-02)

50.00

ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เนื่องจากยกเลิกระเบียบกทม.ว่าด้วยค่าตอบแทนฯ พ.ศ2539และ(ฉบับ2)พ.ศ.2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอร่างระเบียบกทม.ฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-18)

40.00

18/02/2ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เนื่องจากยกเลิกระเบียบกทม.ว่าด้วยค่าตอบแทนฯ พ.ศ2539และ(ฉบับ2)พ.ศ.2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอร่างระเบียบกทม.ฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-04)

30.00

04/01/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-15)

20.00

15/12/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-05)

10.00

05/11/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-7060

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-7060

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-6505

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.94

100 / 100
2
27.01

0 / 0
3
41.05

0 / 0
4
15.20

95 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **