ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด : 50360000-7119

สำนักงานเขตจอมทอง : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายปกครอง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อ ความมั่นคงของประเทศ แม้ว่าจะมีบูรณาการการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกมาตรการอย่างเข้มแข็งกับหน่วยงานภาคีทุกระดับ สถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบัน พบว่ายังมีการจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดที่สำคัญและปริมาณของกลางที่ยึดได้มีปริมาณสูงต่อเนื่อง ช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาผู้เข้ารับบำบัดรักษาการติดยาและสารเสพติดเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเมื่อกลับสู่ชุมชน เพื่อลดโอกาสการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำ ส่วนเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรได้รับการส่งเสริมภูมิคุ้มกันจากครอบครัวและชุมชน ประกอบกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง ที่ 2/2558 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สั่งการมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการบูรณาการทั้งแผนงาน งบประมาณและการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด มีเป้าหมายในการจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในปี พ.ศ. 2566 - 2570 ลดลงร้อยละ 25 เพื่อให้การขับเคลื่อนงานอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในพื้นที่เขตจอมทอง มีความต่อเนื่องเกิดประสิทธิผล และมีความยั่งยืนในเครือข่ายภาคประชาชน สำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด โดยจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชนพื้นที่เขตจอมทอง

50360100/50360100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพ ผู้ติด เข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา และฟื้นฟู สมภรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสาร เสพติดเขตจอมทอง จำนวน 330 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-01-03)

10.00

03/01/2566 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. (10%) จัดทำโครงการและขออนุมัติิงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. (20%) ประชาสัมพันธ์โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. (30%) จัดซื้อวัสดุเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมที่ 1
:30%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. (40%) ติดต่อประสานเชิญวิทยากรประสานสถานที่ฝึกอบรม กิจกรรมที่ 1
:40%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5. (60%) ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ กิจกรรมที่ 1
:60%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:6. (70%) จัดซื้อวัสดุเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมที่ 2
:70%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:7. (90%) ดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม ที่ 2
:90%
เริ่มต้น :2023-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:8. (100%) รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้อำนวยการเขตทราบ
:100%
เริ่มต้น :2023-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-7119

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-7119

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-6568

ตัวชี้วัด : ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 65

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **