ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) : 50360000-7121

สำนักงานเขตจอมทอง : (2566)

15

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15

ฝ่ายปกครอง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย อาคารถล่มและอุบัติภัยต่าง ๆ รวมถึงการก่อความไม่สงบ ได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์รวมของสถานที่สำคัญ ชุมชน อาคารสูง และสถานประกอบการซึ่งเป็นแหล่งชุมนุมคน จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยและเป็นเป้าของการก่อความไม่สงบ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงอาสาสมัครที่มีจิตสาธารณะจะต้องร่วมมือและช่วยเหลือในการเตรียมป้องกันและปฏิบัติงานระงับบรรเทาภัยอันตราย หรือความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตลอดจนทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง จึงกำหนด จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ขึ้น

50360100/50360100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้การดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญและทักษะให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 3 เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความพร้อม ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 4 เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและวิทยากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่เขตจอมทอง หลักสูตรทบทวน โดยกำหนดผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2023-01-03)

15.00

03/01/2566 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. (15%) จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการฝึกอบรมติดต่อสถานที่ฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. (30%) กำหนดหลักสูตรและเนื้อหาวิชาในการฝึกอบรม
:30%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. (45%) ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานอื่น ๆ
:45%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. (60%) จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรมและจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม
:60%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5. (75%) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เคยผ่านการอบรมแล้วเข้ารับการฝึกอบรมโดยตั้งเป้าหมายไว้ 50 คน
:75%
เริ่มต้น :2022-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:6. (80%) ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร
:80%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:7. (95%) จัดทำทะเบียนสมาชิก อปพร. ที่ผ่านการอบรม
:95%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:8. (100%) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ
:100%
เริ่มต้น :2023-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-7121

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-7121

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-6571

ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการฝึกอบรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **