ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50380000-6497

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ทำให้ มีประชากรจากต่างถิ่นต่างพื้นที่เข้ามาพักอาศัยและประกอบอาชีพกันอย่างหนาแน่น จึงส่งผลให้มีปริมาณ มูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันมีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประมาณ 10,500 ตัน/วัน ซึ่งหากไม่มีมาตรการจัดการที่ดีก็จะส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษได้ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการลดปริมาณมูลฝอยการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดและเห็นความสำคัญของ การนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ขยะสดที่ย่อยสลายได้ เช่น ขยะเศษอาหารจากครัวเรือน เศษผัก เปลือกผลไม้ ฯลฯ 2. ขยะยังใช้ได้หรือขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก แก้ว ฯลฯ 3. ขยะอันตราย เป็นขยะที่ก่อให้เกิดสารพิษและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง กระป๋องสีสเปรย์ ฯลฯ

50380600/50380600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญในการลดปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 9.2 ปุ๋ยน้ำชีวภาพที่หมักได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบำรุงรักษาต้นไม้หรือใช้เป็นสารที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพดินซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อม 9.3 ลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอย 9.4 กลุ่มเป้าหมายจะตระหนักถึงการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้ประชาชนนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 3.1 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง - โรงเรียนวัดใต้ - โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ - โรงเรียนวัดปากบ่อ - โรงเรียนสุเหร่าใหม่ - โรงเรียนหัวหมาก - โรงเรียนคลองกลันตัน - โรงเรียนวัดทองใน - โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 3.2 สถาบันการศึกษา จำนวน 1 แห่ง - สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 3.3 โรงเรียนเอกชน จำนวน 2 แห่ง - โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ - โรงเรียนวัดมหาบุศย์ 3.4 ชุมชนในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง - ชุมชนสวนหลวงก้าวหน้า - ชุมชนมิตรไมตรี - ชุมชนธรรมานุรักษ์ - ชุมชนริมคลองหัวหมากใหญ๋ 3.5 ตลาด จำนวน 1 แห่ง - ตลาดเอี่ยมสมบัติ 3.6 ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-08)

100.00

08/09/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมายและจัดทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับแจกให้ประชาชน เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2021-08-23)

97.00

23/08/2564 : ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพไว้สำหรับให้ประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-07-29)

95.00

29/07/2564 : ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับแจกประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-06-23)

90.00

23/06/2564 : ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-05-19)

80.00

19/05/2564 : วันที่ 10 เมษายน 2564 ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลด การคัดแยกขยะและการจัดการขยะจากแหล่งกำเนิดในกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. แนะนำการคัดแยกขยะ 4 ประเภท 2. แนะนำการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผัก ผลไม้ 3. แนะนำการลด/งดใช้โฟมและถุงพลาสติก 4. แนะนำการทิ้งขยะ โควิด (หน้ากากอนามัย) ให้ถูกวิธี 6. แนะนำการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป บริเวณชุมชนคลองหัวหมากใหญ่ ซอยพัฒนาการ 51 วันที่ 30 เมษายน 2564 ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลด การคัดแยกขยะและการจัดการขยะจากแหล่งกำเนิดในกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. แนะนำการคัดแยกขยะ 4 ประเภท 2. แนะนำการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผัก ผลไม้ 3. แนะนำการลด/งดใช้โฟมและถุงพลาสติก 4. แนะนำการทิ้งขยะ โควิด (หน้ากากอนามัย) ให้ถูกวิธี 6. แนะนำการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป บริเวณชุมชนธรรมมานุรักษ์ ถนนพระรามเก้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-09)

70.00

09/04/2564 : แนะนำการคัดแยกขยะ 4 ประเภท แนะน้ำการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผัก ผลไม้ การนำน้ำหมักชีวภาพมาใช้ประโยชน์ วันที่ 3 มีนาคม 2564 บริเวณคลองควายและคลองโอ่งอ่างถนนอ่่อนนุช วันที่ 9 มีนาคม 2564 โรงเรียนหัวหมาก วันที่ 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนคลองกลันตัน วันที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดปากบ่อ วันที่ 13 มีนาคม 2564 บริเวณชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม วันที่ 14 มีนาคม 264 ซอยพัฒนาการ 46 วันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ วันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ วันที่ 22 มีนาคม 2564 บริเวณชุมชนคลองจวน วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดทองใน วันที่ 26 มีนาคม 2564 ชุมชนสวนหลวงก้าวหน้า วันที่ 28 มีนาคม 2564 ซอยอ่อนนุช 56

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-03-05)

65.00

05/03/2564 : ดำเนินการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอันตราย แนะนำการทำน้ำหมักชีวภาพ การลดงดใช้โฟม การคัดแยกเศษอาหาร เพื่อนำไปหมักปุ๋ยหรือส่งให้การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ในกลุ่มเป้าหมาย วันที่ 7 ก.พ. 64 บริเวณ ชุมชนร่วมใน ซอยอ่อนนุช 43 วันที่ 12 ก.พ. 64 ห้างสรรพสินค้าเดอะไนน์ พระรามเก้า และห้างสรรพสินค้าธัญญาพาร์คถนนศรีนครินทร์ สถานีบริการน้ำมันเชชล์ ในพื้นที่ 8 แห่ง วันที่ 13 ก.พ. 64 บริเวณชุมชนเจริญพัฒนาถาวร ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ วันที่ 14 ก.พ. 64 บริเวณชุมชนดาราฉาย ซอบอ่อนนุช 46 วันที่ 28 ก.พ. 64 ชุมชนแสงสันติ - เดอะไนน์พระรามเก้า ซอยพระรามเก้า 41

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-03)

60.00

03/02/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมายแนะนำการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผัก ผลไม้ การนำน้ำหมักชีวภาพมาใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-06)

50.00

06/01/2564 : ดำเนินการแผนที่กำหนดไว้ และดำเนินการโดยความระมัดระวังมีการสวมใส่แมส มีแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ มีการเว้นระยะห่า่งระหว่างผู้ที่มาร่วมชม การสาธิต ในโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-12-19)

40.00

19/12/2563 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการสาธิตและการประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไปใช้ในการสาธิตและการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นเงิน 50,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-27)

20.00

27/11/2563 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการสาธิตและการประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-25)

5.00

25/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการอบรมประชาสัมพันธ์ให้กับกุลุ่มเป้าหมาย
:50%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลหลังดำเนินการและรายงานตามลำดับ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-6497

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-6497

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-6506

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 136.15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
19.53

100 / 100
3
25.00

100 / 100
4
136.15

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **