ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50380000-6576

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนา กรุงเทพมหานคร สู่การเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด และปลอดภัย เนื่องด้วยเป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึงการสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถสนันสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยื่น

50380400/50380400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 บ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่-เขตสวนหลวง ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อเหตุรำคาญหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดล้อม 2 หน่วยงาน สถานประกอบการ และประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ-ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

เป้าหมายของโครงการ

๓.1 มีการดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เหตุร้องเรียน การควบคุมป้องกันโรค และการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในบ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 48 ครั้ง โดยมีขอบเขตและเป้าหมายการดำเนินงาน ดังนี้ ๓.๑.1 การตรวจสอบเหตุรำคาญ ปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรืออนามัยสิ่งแวดล้อม ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เช่น ปัญหาเสียงดังรบกวน กลิ่นเหม็น การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญในเวลาเย็น กลางคืน หรือยามวิกาล ๓.๑.2 การตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ-ทำงานของสถานประกอบการที่ประกอบการ แรงงานนอกระบบหรือแรงงานในชุมชนในช่วงนอกเวลาราชการ ๓.๑.3 ตรวจสอบสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการ-คุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร ๓.๑.4 ปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน เช่น การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ที่มีการระบาด-ของโรค การตรวจสอบ ควบคุมจัดการ และตอบโต้เหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น ๓.๑.5 ปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค ในกรณีจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๓.๑.๖ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตรวจวัด-มลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ เช่น การเผาศพ เป็นต้น หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่-ได้รับมอบหมาย 3.1.7 ปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ๓.2 ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน 35 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๗ สนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดโรค ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : ดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-20)

95.00

20/08/2564 : ตรวจสถานประกอบการตามกฏหมายสาธารณสุขและตรวจสถานที่เพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-22)

85.00

22/07/2564 : ตรวจสถานประกอบการตามกฏหมายสาธารณสุขและตรวจสถานที่เพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-22)

75.00

22/06/2564 : ตรวจสถานประกอบการตามกฏหมายสาธารณสุขและตรวจสถานที่เพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-21)

65.00

21/05/2564 : ตรวจสถานประกอบการตามกฏหมายสาธารณสุขและตรวจสถานที่เพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-19)

60.00

19/04/2564 : ตรวจสถานประกอบการตามกฏหมายสาธารณสุขและตรวจสถานที่เพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุรี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-22)

50.00

22/03/2564 : ตรวจสถานประกอบการตามกฏหมายสาธารณสุขและตรวจสถานที่เพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุรี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-19)

35.00

19/02/2564 : ปฏิบัติงานตรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและตรวจการปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-21)

30.00

21/01/2564 : ประชาสัมพัน์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพรบ.การสาธารณสุข(ฉบับที่3)พ.ศ.2560

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-22)

20.00

22/12/2563 : ดำเนินงานตามเเผนดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งเเวดล้อมในพืนที่ เขตสวนหลวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : จัดทำแผนตรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการ และตรวจสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการและแผนเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผนดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เขตสวนหลวง -กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม -กิจกรรมที่ 2 การตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ-ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
:60%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปการดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
:20%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานส่งให้สำนักงานสุขาภิบาล-สิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-6576

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-6576

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **