ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (สำนักงานเขตบางแค 66) : 50400000-7116

สำนักงานเขตบางแค : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางมาลี บำรุงทรัพย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัย ต่อความมั่นคงของประเทศ แม้ว่าจะมีการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกมาตรการ อย่างเข้มแข็งกับหน่วยงานภาคีในทุกระดับ ประกอบกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสั่งการ มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการบูรณาการทั้งแผนงาน งบประมาณและการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านความปลอดภัย (COMMUNITY) มุ่งให้ประชาชนมีชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัยชุมชนและสังคมปลอดภัย แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด ช่วงระยะเวลาการดำเนินการตามระยะ 5 ปี กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามเหตุอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “3 ลด 3 เพิ่ม” กล่าวคือ แนวทาง “3 ลด” ได้แก่ 1) ลดการเกิดคดีอุกฉกรรจ์และอาชญากรรมพื้นฐาน 2) ลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่ออาชญากรรม 3) ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดรวมถึงลดจำนวนผู้เสพติด ในส่วนของแนวทาง “3 เพิ่ม” ได้แก่ 1) เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ 2) เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 3) เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเด็นความปลอดภัยสาธารณะของเมืองโดยแนวทางดังกล่าวได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบมาตรการเชิงป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยจากเหตุอาชญากรรม ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อข้อมูลด้านความปลอดภัยต่างๆ กับหน่วยงาน หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ที่ 1.1.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน และมีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 1.1.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตบางแค จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด โดยมุ่งหมายให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ที่มีภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดดังกล่าว ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ แก่หน่วยงานภาคี ซึ่งจะช่วยลดระดับความรุนแรงในเชิงพื้นที่ และคงไว้ซึ่งความเข้มแข็งของเครือข่ายในการทำงานร่วมกันกับภาคีต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เต็มประสิทธิภาพ อันจะนำพาให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีความแข็งแกร่ง พร้อมต่อการเดินหน้าไปสู่การลดผู้เสพหน้าใหม่และสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กว้างขวางกว่าเดิม

50400100/50400100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.3 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมที่ 1 อบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางแค กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางแครายใหม่ จำนวน 47 คน ชุมชนละ 1 คน 2. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางแครายเก่า จำนวน 231 คน 3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางแค กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบาง จำนวน 211 คนร้อยละ 30 ของอาสาฯ ที่ปฏิบัติงานทั้งปี 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ภาคประชาชน) จำนวน 50 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-12-31)

10.00

31/12/2565 : จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนงาน กำหนดการในการจัดกิจกรรม และมอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์และทำหนังสือเชิญประธานอาสาสมัครเขตบางแค อาสาสมัครฯ เขตบางแค และประธานชุมชนเขตบางแคเข้าร่วมกิจกรรม
:50%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
: ดำเนินกิจกรรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางแค จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ และกิจกรรมของอาสาสมัครฯ
:20%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-7116

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-7116

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-909

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **