ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) : 50410000-6752

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวทัศนียา ชัยพิริยะศักดิ์ โทร.7411

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สมาชิก อปพร.เขตหลักสี่ที่ได้รับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรหลักได้มีโอกาสได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นการพัฒนาบุคลากรในด้านอาสาสมัครช่วยเหลืองานด้านบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-พ.ศ.2575) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตหลักสี่จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน ปีงบประมาณ 2564

50410100/50410100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ และทักษะให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 3.เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนมีความพร้อม ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 4.เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมถึงการได้เพิ่มพูนความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.เพื่อให้สมาชิก อปพร. นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

เป้าหมายของโครงการ

สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่เขตหลักสี่ที่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหลักมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยกำหนดผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 50 คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ จำนวน 10 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-30)

10.00

30/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-07-30)

17.00

อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-06-28)

17.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-05-31)

17.00

31/05/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-04-27)

17.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-03-26)

17.00

26/03/2564 อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-02-25)

17.00

25/02/2564 : กำหนดช่วงเวลาดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-29)

15.00

29/01/2564 : อยู่ระหว่างการกำหนดเนื้อหาหลักสูตรใช้สำหรับการฝึกอบรม และกำหนดช่วงเวลาดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-29)

10.00

29/12/2563 : กำหนดเนื้อหาหลักสูตรใช้สำหรับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-23)

7.00

23/11/2563 : เสนอขอความเห็นชอบของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขอความเห็นชอบโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดหลักสูตรและเนื้อหาวิชาในการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-11-21 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-21 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักเข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร
:40%
เริ่มต้น :2020-12-12 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-12 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดทำเอกสารการเห็นชอบ การขออนุมัติค่าใช้จ่าย งบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-6752

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-6752

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-826

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **