ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการนำกิ่งไม้ใบไม้นำกลับไปใช้ประโยชน์ : 50410000-6759

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวจินตนา.ทองผุด โทร.7436

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บจากบ้านเรือนประชาชน ร้านอาหาร โรงเรียน เป็นต้น มูลฝอยบางส่วนเกิดจากการตัดแต่งกิ่งไม้ในบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เขต นำไปทิ้งกับมูลฝอยทั่วไป และส่งเข้าศูนย์กำจัดมูลฝอยกรุงเทพมหานคร จึงทำให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่ม สำนักงานเขตหลักสี่ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขต เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยอีกทาดงหนึ่งและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้

50410600/50410600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าชมีเทนในบ่อฝังกลบส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน 2. ลดปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ออกจากมูลฝอยทั่วไปที่ต้องส่งไปกำจัดและนำไปทำปุ๋ยหมักตามกระบวนการ 3. เพื่อมีปุ๋ยหมักไว้ใช้ในพื้นที่เขต เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยและประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการ

เป้าหมายของโครงการ

ลดปริมาณมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ใบไม้ โดยการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ที่ตัดแต่งจากสวนสาธารณะ สวนหย่อมต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่อยู่ริมถนนในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อนพมาหมักกับเศษอาหารในพื้นที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 : - ได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้บด 81,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง 251,000 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-19)

90.00

19/08/2564 : - ได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้บด 25,055 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง 221,000 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-20)

80.00

20/07/2564 : - ได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้บด 110,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง 5,900 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-24)

70.00

24/06/2564 : - ได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้บด 50,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง 6,000 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-24)

60.00

24/05/2564 : - ได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้บด 70,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง 5,000 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-23)

55.00

23/04/2564 : - ได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้บด 65,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง 4,500 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-24)

50.00

24/03/2564 : - ได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้บด 35,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง 1,200 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-20)

45.00

20/02/2564 : - ได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้บด 70,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง 780 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-23)

40.00

23/01/2564 : - ได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้บด 55,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง 1,600 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-22)

30.00

22/12/2563 : - ได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้บด 60,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง 750 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-25)

20.00

25/11/2563 : - ได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้บด 35,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง 500 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : - ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว - ได้ปริมาณใบไม้/กิ่งไม้บด 35,000 กิโลกรัม - ลำต้นทำเชื้อเพลิง - กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2021-09-10 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-10 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-6759

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-6759

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-836

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 33.22

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.66

100 / 100
2
15.50

100 / 100
3
24.30

100 / 100
4
33.22

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **