ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50450000-6998

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2566)

5

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน แต่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หากเด็ก เยาวชนไม่ได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาของร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมแล้ว ประเทศจะมีแต่บุคลากรที่ขาดคุณภาพ ไม่สามารถพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้ จึงควรปรับแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง บ้านหนังสือหรือห้องสมุด คือ ขุมคลังทางปัญญาของชุมชนและเป็นสัญลักษณ์ของความใฝ่รู้ของผู้คนในสังคมนั้น ๆ ดังนั้น ห้องสมุดที่ดีจึงควรเป็นห้องสมุดที่สามารถตอบสนองต่อการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การรู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์เหมาะแก่ การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมีความสุขและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้นและได้ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานซึ่งจะนำผลไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๒.๒ เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า รักการเรียนรู้ และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ เชิงปริมาณ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือ ๒ แห่ง ๆ ละ ๘ ครั้ง ๆ ละ ๕๐ คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๘๐๐ คน ๓.๒ เชิงคุณภาพ - เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2023-01-03)

5.00

03/01/2566 : อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการดำเนินงานแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม
:15%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือ ๒ แห่ง แห่งละ ๘ ครั้ง ๆ ละ ๕๐ คน รวมจำนวน ๘๐๐ คน
:65%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2023-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
:5%
เริ่มต้น :2023-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-6998

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-6998

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-891

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **