รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565): ณ วันที่ 08/02/2023 จำนวน 77 หน่วยงาน
[พิมพ์ไฟล์ PDF (แยกตามปี)] | [พิมพ์ไฟล์ PDF (ใช้งบประมาณ)] | [พิมพ์ไฟล์ PDF (แยกตามสถานะโครงการ)] [พิมพ์ไฟล์ PDF (ใช้งบประมาณ)]

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 จำนวนโครงการ (รวม) งบประมาณ
จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ
1 สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 0 0.00 0 0.00 4 0.00 4 0.00 0 0.00 0 0.00 9 200,000.00
2 สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.00
3 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 0 0.00 1 0.00 4 247,900.00 2 0.00 2 0.00 2 11,125,900.00 12 22,499,700.00
4 ** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2 0.00 1 0.00 1 14,700,000.00 4 10,800,000.00 2 14,700,000.00 0 0.00 10 40,200,000.00
5 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 3 0.00 2 0.00 2 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 8 0.00
6 ** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 1 0.00 0 0.00 1 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.00
7 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 3 0.00 4 0.00 2 0.00 6 389,436.00 0 0.00 0 0.00 15 389,436.00
8 ** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00
9 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 1 1,386,000.00 3 1,520,000.00 5 2,457,000.00 6 6,822,900.00 2 211,600.00 1 0.00 18 12,397,500.00
10 ** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2 0.00 0 0.00 0 0.00 2 535,000.00 1 0.00 1 0.00 6 535,000.00
11 ** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00
12 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2 0.00 1 897,300.00 1 0.00 3 4,200,000.00 11 13,844,400.00 0 0.00 18 18,941,700.00
13 สำนักการแพทย์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 4 985,986.00 0 0.00 7 985,986.00
14 สำนักอนามัย 2 12,219,000.00 3 24,518,258.00 99 190,823,505.00 6 15,339,400.00 22 19,812,690.00 3 23,450,990.00 135 286,163,843.00
15 สำนักการศึกษา 1 0.00 4 34,107,750.00 2 25,718,500.00 7 128,637,200.00 3 13,902,300.00 0 0.00 17 202,365,750.00
16 สํานักการโยธา 4 5,000,000.00 6 20,000,000.00 5 74,772,400.00 6 52,151,800.00 9 193,272,000.00 2 98,510,000.00 34 486,217,600.00
17 สํานักการระบายน้ำ 1 0.00 1 0.00 2 0.00 3 0.00 6 17,091,000.00 7 67,955,000.00 24 120,270,000.00
18 สํานักการคลัง 4 4,119,800.00 1 500,000.00 3 30,249,000.00 9 7,419,050.00 3 63,800,000.00 0 0.00 20 106,087,850.00
19 สํานักเทศกิจ 1 0.00 1 0.00 2 521,200.00 3 654,400.00 0 0.00 1 0.00 8 1,175,600.00
20 สํานักการจราจรและขนส่ง 24 771,572,000.00 30 1,175,084,400.00 48 917,191,000.00 53 1,290,674,300.00 0 0.00 1 0.00 156 4,154,521,700.00
21 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2 0.00 4 87,000,000.00 3 78,487,454.00 5 0.00 4 37,415,300.00 1 26,600,000.00 19 229,502,754.00
22 สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0.00 1 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00
23 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 3 0.00 0 0.00 1 3,925,000.00 2 45,511,000.00 0 0.00 0 0.00 6 49,436,000.00
24 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 19 20,742,200.00 21 395,420,700.00 26 477,224,100.00 20 568,492,000.00 11 414,790,400.00 10 170,337,500.00 112 2,371,585,600.00
25 สํานักสิ่งแวดล้อม 1 0.00 5 0.00 3 28,000,000.00 4 70,255,000.00 0 0.00 0 0.00 13 98,255,000.00
26 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 0 0.00 3 0.00 2 14,544,000.00 1 0.00 1 2,923,600.00 2 0.00 10 19,967,600.00
27 สํานักพัฒนาสังคม 3 1,081,000.00 2 0.00 4 0.00 7 272,800.00 0 0.00 1 0.00 17 1,353,800.00
28 สำนักงานเขตพระนคร 1 0.00 1 0.00 1 0.00 3 0.00 2 0.00 1 0.00 9 0.00
29 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2 0.00 2 0.00 1 0.00 4 0.00 3 0.00 2 0.00 14 0.00
30 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 1 0.00 1 0.00 1 0.00 2 0.00 4 195,075.00 0 0.00 9 195,075.00
31 สำนักงานเขตบางรัก 4 0.00 1 0.00 1 0.00 4 0.00 6 254,500.00 0 0.00 16 254,500.00
32 สำนักงานเขตปทุมวัน 4 0.00 1 0.00 2 0.00 1 0.00 0 0.00 1 0.00 9 0.00
33 สำนักงานเขตยานนาวา 1 0.00 2 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.00
34 สำนักงานเขตดุสิต 0 0.00 2 0.00 2 0.00 3 0.00 0 0.00 1 0.00 8 0.00
35 สำนักงานเขตพญาไท 0 0.00 7 5,620,000.00 4 0.00 5 0.00 4 2,879,800.00 4 2,339,800.00 24 10,839,600.00
36 สำนักงานเขตห้วยขวาง 1 0.00 1 0.00 1 0.00 3 0.00 0 0.00 2 0.00 8 0.00
37 สำนักงานเขตพระโขนง 1 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00
38 สำนักงานเขตบางกะปิ 1 0.00 1 0.00 2 0.00 4 0.00 0 0.00 0 0.00 8 0.00
39 สำนักงานเขตบางเขน 2 0.00 4 0.00 2 0.00 5 0.00 0 0.00 0 0.00 13 0.00
40 สำนักงานเขตมีนบุรี 1 0.00 1 0.00 1 0.00 3 0.00 1 0.00 2 709,800.00 9 709,800.00
41 สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 0.00 6 0.00 0 0.00 4 0.00 1 0.00 2 178,000.00 14 178,000.00
42 สำนักงานเขตหนองจอก 1 0.00 1 0.00 2 0.00 3 0.00 12 13,276,340.00 7 5,253,200.00 33 23,816,740.00
43 สำนักงานเขตธนบุรี 1 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 1 0.00 0 0.00 4 0.00
44 สำนักงานเขตคลองสาน 2 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 17 9,193,100.00 16 8,598,400.00 42 23,054,600.00
45 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 2 0.00 4 0.00 7 0.00 6 149,800.00 2 75,200.00 0 0.00 21 225,000.00
46 สำนักงานเขตบางกอกน้อย 2 0.00 1 0.00 3 0.00 2 0.00 3 563,700.00 0 0.00 11 563,700.00
47 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 2 0.00 1 0.00 3 0.00 4 0.00 15 7,846,400.00 0 0.00 25 7,846,400.00
48 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 1 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00 3 276,100.00 1 165,075.00 7 441,175.00
49 สำนักงานเขตหนองแขม 1 0.00 1 0.00 1 0.00 2 0.00 3 216,900.00 0 0.00 8 216,900.00
50 สำนักงานเขตบางขุนเทียน 1 0.00 1 0.00 2 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0.00
51 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2 0.00 2 0.00 1 0.00 3 0.00 2 113,200.00 0 0.00 10 113,200.00
52 สำนักงานเขตดอนเมือง 1 0.00 2 0.00 1 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0.00
53 สำนักงานเขตจตุจักร 3 0.00 2 0.00 1 0.00 2 0.00 2 0.00 1 0.00 11 0.00
54 สำนักงานเขตลาดพร้าว 2 0.00 1 0.00 1 0.00 6 0.00 0 0.00 0 0.00 10 0.00
55 สำนักงานเขตบึงกุ่ม 1 0.00 3 0.00 0 0.00 3 0.00 1 0.00 0 0.00 8 0.00
56 สำนักงานเขตสาทร 1 0.00 2 0.00 1 0.00 3 0.00 29 23,400,900.00 3 0.00 39 23,400,900.00
57 สำนักงานเขตบางคอแหลม 2 0.00 2 0.00 2 0.00 3 0.00 2 50,000.00 1 50,000.00 13 100,000.00
58 สำนักงานเขตบางซื่อ 1 0.00 0 0.00 2 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00 6 0.00
59 สำนักงานเขตราชเทวี 0 0.00 1 0.00 1 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.00
60 สำนักงานเขตคลองเตย 1 0.00 2 0.00 1 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00 7 0.00
61 สำนักงานเขตประเวศ 2 0.00 1 0.00 1 0.00 2 0.00 3 595,140.00 0 0.00 9 595,140.00
62 สำนักงานเขตบางพลัด 3 0.00 2 0.00 1 0.00 3 0.00 0 0.00 0 0.00 9 0.00
63 สำนักงานเขตจอมทอง 1 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 13 8,520,800.00 0 0.00 16 8,520,800.00
64 สำนักงานเขตดินแดง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00 1 0.00 2 0.00 5 0.00
65 สำนักงานเขตสวนหลวง 1 0.00 4 0.00 1 0.00 3 0.00 34 18,808,600.00 27 11,287,500.00 70 30,096,100.00
66 สำนักงานเขตวัฒนา 1 0.00 3 0.00 4 0.00 4 0.00 2 0.00 2 0.00 16 0.00
67 สำนักงานเขตบางแค 0 0.00 0 0.00 2 0.00 3 0.00 1 0.00 1 0.00 7 0.00
68 สำนักงานเขตหลักสี่ 3 0.00 4 0.00 1 0.00 4 0.00 15 2,154,300.00 4 411,100.00 31 2,565,400.00
69 สำนักงานเขตสายไหม 1 0.00 5 332,640.00 3 0.00 6 0.00 0 0.00 1 0.00 16 332,640.00
70 สำนักงานเขตคันนายาว 2 0.00 1 0.00 2 0.00 5 0.00 0 0.00 0 0.00 10 0.00
71 สำนักงานเขตสะพานสูง 0 0.00 1 0.00 1 0.00 3 3,281,000.00 1 78,600.00 2 78,600.00 9 3,516,800.00
72 สำนักงานเขตวังทองหลาง 1 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 18 6,457,400.00 3 729,100.00 32 7,186,500.00
73 สำนักงานเขตคลองสามวา 2 0.00 1 0.00 1 0.00 2 0.00 0 0.00 1 0.00 7 0.00
74 สำนักงานเขตบางนา 1 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.00
75 สำนักงานเขตทวีวัฒนา 1 0.00 2 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.00
76 สำนักงานเขตทุ่งครุ 3 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 0.00 1 0.00 7 0.00
77 สำนักงานเขตบางบอน 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.00
รวม ->77 หน่วยงาน 149 816,120,000 178 1,745,001,048 291 1,858,861,059 309 2,205,585,086 282 887,705,331 120 427,779,965 1,359 8,367,821,389.00