รายงานสรุปจำนวนข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำแนกยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (ระหว่าง ปี 2560 - 2565)
: ณ วันที่ 08/02/2023 จำนวน 15 ยุทธศาสตร์

[พิมพ์ไฟล์ PDF1 (แยกตามปี)] | [พิมพ์ไฟล์ PDF1 (ใช้งบประมาณ)] | [พิมพ์ไฟล์ PDF2 (แยกตามสถานะโครงการ)] | [พิมพ์ไฟล์ PDF2 (ใช้งบประมาณ)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 จำนวนโครงการ (รวม) งบประมาณ
จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ
1 **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** 0 0.00 0 0.00 49 47,612,200.00 31 68,698,200.00 124 193,416,535.00 59 218,906,275.00 263 528,633,210.00
2 ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City 23 421,739,000.00 35 654,870,000.00 99 990,285,105.00 79 1,206,741,000.00 55 228,264,695.00 12 166,645,900.00 303 3,668,545,700.00
3 ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City 3 0.00 8 61,300,000.00 7 26,370,000.00 6 52,000,000.00 6 2,372,000.00 1 0.00 31 142,042,000.00
4 ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All 1 0.00 6 34,107,750.00 4 40,262,500.00 7 114,941,200.00 17 22,879,800.00 1 343,500.00 36 212,534,750.00
5 ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City 5 0.00 14 80,000,000.00 26 78,487,454.00 25 0.00 9 37,415,300.00 4 26,600,000.00 83 222,502,754.00
6 ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 535,000.00 2 149,720.00 2 180,000.00 6 864,720.00
7 ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre 0 0.00 0 0.00 2 0.00 2 0.00 5 845,700.00 0 0.00 9 845,700.00
8 ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy 73 3,467,000.00 115 914,723,298.00 105 676,336,200.00 157 762,669,686.00 64 402,361,581.00 35 14,201,890.00 549 2,773,759,655.00
9 **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 88,510,600.00
10 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ –การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 71,535,400.00
11 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ –การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 5,155,800.00
12 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ –การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 200,000.00
13 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 261,167,100.00
14 ด้านที่ ๔ เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก 12 58,600,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 58,600,000.00
15 ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน 32 332,314,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 332,314,000.00
รวม ->15 ยุทธศาสตร์ 149 816,120,000 178 1,745,001,048 292 1,859,353,459 309 2,205,585,086 282 887,705,331 114 426,877,565 1,353 8,367,211,389.00