รายงานสรุปโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร 5 ปี (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)
: ณ วันที่ 08/02/2023 จำนวนแยกเป็น 7 ยุทธศาสตร์

[พิมพ์ไฟล์ PDF (แยกตามปี)] | [พิมพ์ไฟล์ PDF (ใช้งบประมาณ)] | [พิมพ์ไฟล์ PDF (แยกตามสถานะ)] [พิมพ์ไฟล์ PDF (ใช้งบประมาณ)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 จำนวนโครงการ (รวม) งบประมาณ
จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ จำนวนโครงการ งบประมาณฯ
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและทัศนคติของบุคลากรและประชาชน (Human Capital) 7 3,609,400.00 7 3,756,200.00 8 33,305,600.00 3 4,717,000.00 0 0.00 0 0.00 25 45,388,200.00
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ (Digital Standard) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 110,500.00 0 0.00 0 0.00 1 110,500.00
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการมุ่งสู่มหานครดิจิทัล (Agile and Responsive Infrastructure) 31 786,572,000.00 47 1,434,970,800.00 61 1,136,454,900.00 72 1,578,808,100.00 0 0.00 0 0.00 211 4,936,805,800.00
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบริการที่บูรณาการกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Business Process As a Services) 109 24,576,600.00 119 291,497,498.00 119 498,731,154.00 224 507,879,686.00 0 0.00 0 0.00 571 1,322,684,938.00
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อตอบสนองนโยบายอย่างทันท่วงที (Digital Organization) 0 0.00 0 0.00 1 11,430,000.00 1 11,430,000.00 0 0.00 0 0.00 2 22,860,000.00
6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนานวัตกรรมเชิงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (INNOVATION FOR DIGITAL ECONOMY) 2 1,362,000.00 5 14,776,550.00 7 1,466,400.00 7 37,139,800.00 0 0.00 0 0.00 21 54,744,750.00
7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างกลไกการบริหารการขับเคลื่อนอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล (Digital Entrepreneur) 0 0.00 0 0.00 1 7,800,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7,800,000.00
รวม ->7 ยุทธศาสตร์ 149 816,120,000 178 1,745,001,048 197 1,689,188,054 308 2,140,085,086 0 0 0 0 832 6,390,394,188.00